Het Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde is gevestigd in het centrum van Andijk in Noord-Holland aan het IJsselmeer.

De praktijk is eigendom van Natalja Mantel en is sinds april 2015 officieel geopend. Zij is met haar praktijk aangesloten bij de beroepsvereniging Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET), het Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Quasir voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil voor de aansluiting van een geschilleninstantie in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De praktijk is gevestigd aan de Middenweg (de hoofdstraat van Andijk) en goed bereikbaar met auto en OV.

Op de contactpagina kunt u meer informatie vinden en daar ook uw routebeschrijving genereren. De praktijk beschikt over voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. De praktijk heeft een aparte ingang aan de linkerzijde van het pand, waar u van harte welkom bent op de afgesproken tijd van uw consult. Zonder aanbellen kunt u binnen lopen en plaats nemen.

Achter de praktijk -richting het IJsselmeer- bevindt zich de biologisch-dynamische natuurtuin op ca. 2 hectare grond met meer dan 200 soorten verschillende geneeskrachtige planten, kruiden en bomen. Indien u interesse heeft, bent u welkom om hier een kijkje te nemen.

Behandelingsovereenkomst

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.vvet.nl

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is contant per consult.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. In de klachtenfolder en de klachtenregeling VVET staat meer informatie. Ook kan de cliënt zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

AGB praktijkcode: 90065687
AGB zorgverlenerscode: 90106457
RBCZ Licentienummer: 190135R
VVET Licentienummer: 18025
KvK nummer: 63140969

Kwaliteitswaarborging VVET therapeut

VVET waarborgt de kwaliteit onder andere op de volgende manieren:

  • Onze therapeut heeft een door VVET 4-jarige erkende energetische opleiding op HBO-niveau gevolgd.
  • Elke therapeut die vergoed wil worden, heeft een door de CPION/SNRO geaccrediteerde opleiding medische en psychosociale basiskennis op HBO-niveau gevolgd.
  • Ieder lid wordt minimaal iedere vijf jaar gevisiteerd conform het visitatieprotocol. Voor de praktijk criteria van onze energetisch therapeut kunt het document praktijkcriteria openen.
  • Elk lid dient iedere 5 jaar een nieuwe VOG te overleggen.
  • De bijscholingen zijn allemaal geaccrediteerd waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.
  • Een VVET Registerlid doet minimaal 10 dagdelen aan na- en bijscholing per jaar.
  • Door het digitale portfolio worden jaarlijks de bijscholingen van onze leden bijgehouden.
  • Al onze normen en waarden zijn vastgelegd in normdocumenten waaraan onze therapeuten zich conformeren.
  • Elk lid is verplicht aangesloten bij de koepel RBCZ, een registratie orgaan en bij TCZ, voor het tuchtrecht. Registratie is alleen mogelijk indien men een 4-jarige erkende HBO-opleiding heeft gevolgd.
  • Verder is elk lid verplicht collectief verzekerd via de VVET voor aansprakelijkheid beroep, bedrijf, product, rechtsbijstand (alleen juridische rechtsbijstand) en ongevallen. Ook is men aangesloten bij Quasir, voor onafhankelijke klachtenafhandeling en bij Stichting Zorggeschil, voor geschillenafhandeling. Deze twee samen borgen de afdekking voor de Wkkgz.
Klachtenprocedure

Naast een behandelovereenkomst, maakt Natalja in principe met haar cliënt afspraken over de te volgen behandelwijze. Ze doet uiteraard haar uiterste best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat een verschil van mening ontstaat over beslissingen die genomen worden of over de manier waarop Natalja met u omgaat. U heeft dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Wel zal er dan eerst in goed overleg met u, samen naar een oplossing gezocht gaan worden. Natalja zal dan haar uiterste best doen om een compromis te vinden tot beider tevredenheid.

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VVET hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil. Quasir zorgt voor een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie Zorggeschil.

Als er tijdens een behandeling iets is gebeurd of er wordt iets gezegd waar u het niet mee eens bent, dient u dit altijd eerst te bespreken met Natalja.

Als praten niet (meer) lukt, kunt u een klacht indienen. Hiervoor kunt u zich richten tot Quasir.

Een klacht kunt u indienen bij Coördinator Mw L. de Boon van Quasir per:
– post: Postbus 1021, 7940 KA Meppel
– e-mail: bemiddeling@quasir.nl
– tel.nr.: 06-48445538

De klachtenprocedure is kosteloos.

Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing is bereikt tussen klager en therapeut, dan zal de klachtenfunctionaris klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere afhandeling door therapeut, voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil.

Een geschil kan worden ingediend bij Stichting Zorggeschil per:
– post: De Meenthe 6, 8471 ZP Wolvega
– e-mail: info@zorggeschil.nl
– tel.nr.: 0561-618711

Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen.

Cliëntenorganisatie

VVET heeft geen eigen onafhankelijke cliëntenorganisatie, maar maken bij een geschil gebruik van de cliëntenvereniging Zorgklant Nederland. Cliënten van Natalja kunnen hier lid van worden. Zie www.zorgklantnederland.nl voor de procedure.

Op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl  kunt u een stappenplan vinden om te kijken hoe en waar en hoe u het best een klacht kunt indien.

Indien u meer informatie wenst over de klachtenprocedure van VVET, dan verwijzen we u naar de Klachtenregeling VVET. U kunt deze regeling vinden op de website www.vvet.nl.

Klachtenfolder

U kunt de klachtenfolder downloaden door op deze link te klikken.